Regionale samenwerking inkoop inburgering

De nieuwe wet Inburgering komt eraan. Aangezien het aantal inburgeraars per gemeente per jaar vaak niet heel groot is, ligt samenwerking tussen gemeenten in de (arbeidsmarkt)regio voor de hand. Zeker waar het om samenwerking tussen gemeenten en regionale partners betreft, zoals met taalonderwijsaanbieders of het regionale werkgeversservicepunt, onderzoeken gemeenten hoe ze samen kunnen optrekken. Zo wilden de gemeenten in een arbeidsmarktregio in Oost-Nederland een vervolgstap zetten op hoe ze een regionale inkoop van de drie leerroutes voor inburgering konden vormgeven. K2 werd gevraagd om hier een verkenning op uit te voeren en mogelijke scenario’s te schetsen.

 

Aanpak

De regiogemeenten legden in 2019 hun gedeelde visie en uitgangspunten op de regionale samenwerking vast in een procesnota. Vervolgstap was om samen aan de slag te gaan met een concrete uitwerking voor de inkoop van duale trajecten. Met behulp van gesprekken met partners, het uitvoeren van een drietal werksessies en een vragenlijst daagde Mieke de Croon de beleidsadviseurs uit om hun lokale beleidswensen te vertalen naar de praktijk en uitvoering. Op basis daarvan zou Mieke mogelijke inkoopscenario’s voor de bestuurders uitwerken.

Uit de werksessies kwamen diverse ideeën en beelden naar boven en dat maakte de lokale verschillen tussen de gemeenten duidelijk zichtbaar. Dat was voorzien: na elke sessie was een groepsgesprek gepland om de uitkomsten met elkaar te bespreken. Waar niet op was gerekend, was dat de inhoudelijke keuzes van de gemeenten ver uit elkaar lagen. Dit was in de procesnota niet naar boven gekomen. Zo wilden een aantal gemeenten dicht op de uitvoering en inhoud van de lessen zitten, maar anderen wilden dit juist zo veel mogelijk bij partners beleggen en sturen op resultaten. Twee gemeenten hadden al een eigen leslocatie gerealiseerd, terwijl de andere gemeenten het liefst gebruik wilden maken van bestaande voorzieningen van partners. De denkwijzen verschilden ook over de manier waarop maatwerk aan inburgeraars georganiseerd wordt en de rol van partners daarin. Deze keuzes zijn allemaal van invloed op de inrichting en inkoop van de duale trajecten. Tijd dus om pas op de plaats te maken.

 

Resultaat

In overleg met de opdrachtgever adviseerde Mieke om een tussenstap te maken in het eerder uitgestippelde proces. Naast de mogelijke inkoopscenario’s stelde ze voor om de regio in drie logische subregio’s te verdelen, die ieder hun eigen afwegingen hebben te maken bij de inkoopscenario’s. Het vraagt wat meer meebewegen met elkaar, maar op deze manier kunnen die eigen afwegingen wel worden meegenomen in de regionale inkoop. Op dit moment trekken 2 subregio’s samen op in de verdere uitwerking van de inkoop van de leerroutes. De derde subregio haakt aan op specifieke onderdelen en doorloopt daarnaast een eigen proces.

Door het maken van de tussenstap is er tijdig een piketpaaltje geslagen. Daardoor is er in deze regionale samenwerking duidelijkheid gekomen over en ruimte gecreëerd voor lokale ambities en wensen. Zo kan ieder van de gemeenten toewerken naar het aanbieden van trajecten aan inburgeraars zoals zij dat willen, met de voordelen van de samenwerking op inkoop.


Bijdrage door:

Mieke de Croon

Bekijk profiel