Onderzoek zorg kwetsbare huishoudens

De zorg rondom kwetsbare huishoudens is voor veel gemeenten een lastige opgave. Gemeenten zijn druk bezig om aan de hand van verschillende aanpakken de beste zorg te kunnen leveren voor deze kwetsbare huishoudens. Zo ook een middelgrote gemeente in de regio Utrecht. Deze gemeente werkt aan de hand van verschillende aanpakken en wilden graag weten wat hierin wel en niet werkte. De vraag die speelde: “Het staat nu allemaal netjes op papier, maar hoe gaat het in de uitvoering?” K2 is met deze vraag aan de slag gegaan om inzichtelijk te maken hoe de zorg rondom kwetsbare huishoudens is ingericht, wat er goed gaat en wat er beter kan.

 

Aanpak

Door een combinatie van kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek is er inzichtelijk gemaakt wat er goed gaat en wat er beter kan in de zorg rond kwetsbare huishoudens. Hiervoor zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: documentanalyse, data-analyse en interviews. Bij het bestuderen van de documenten is gekeken naar hoe staat de aanpak op papier, hoe is de visie geformuleerd en wat zijn de afspraken? Deze informatie is als basis gebruikt voor de interviews om te kijken of de manier van handelen in de praktijk overeenkomt met datgene wat op papier staat. Hiervoor hebben we 14 professionals geïnterviewd die allemaal op een andere manier betrokken zijn bij de zorg rond kwetsbare huishoudens, van basisschool tot wijkagent, maar ook woningcoöperaties en uiteraard zorgprofessionals. Een deel van de gesproken professionals waren bestuurders. Het is belangrijk om de bestuurders mee te nemen, want zonder de bestuurders is er geen rugdekking voor de professionals. Naast de ervaringen van de professionals uit deze gemeente hebben we van een eerder uitgevoerd onderzoek de ervaringen van kwetsbare inwoners meegenomen. Tot slot hebben we een data-analyse uitgevoerd, we hebben cijfers opgevraagd over aantal kwetsbare huishoudens en meldingen en gekeken naar de veranderingen.  Vanuit K2 geloven wij dat het belangrijk is om een geheel en geïntegreerde aanpak te hebben als gemeente wanneer het gaat om de zorg voor kwetsbare inwoners. Vandaar dat we breed hebben gekeken om een geheel beeld te krijgen van de situatie.

 

Resultaat

Uit ons onderzoek kwam een genuanceerd beeld van de situatie over hoe de zorg rondom kwetsbare huishoudens is georganiseerd. De ons-kent-ons cultuur zorgde voor korte lijntjes en professionals die elkaar snel konden vinden. Echter moet er wel op gelet worden dat dit ook kwetsbaar is als er iemand weggaat of een nieuw iemand bijkomt. Daarnaast was de ervaring met het lokaal team erg goed. Professionals konden ze goed bereiken, de lijntjes zijn kort en in het gebouw is de mogelijkheid voor andere zorgprofessionals om daar te zitten, waardoor het mogelijk is om even samen af te stemmen. Het grootste verbeterpunt zit hem in het kijken vanuit een eigen kokers. Professionals kijken voornamelijk vanuit hun eigen expertise naar de werkelijkheid, waardoor er grotendeels wordt gedacht vanuit de eigen denkkaders. Hierdoor wordt er niet out of de box gedacht en gekeken naar wat er wel mogelijk is. Er wordt dan soms ook starheid ervaren bij professionals onderling. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om meer toe te werken naar een gedeelde taal en een gedeelde visie. Zodat er gezamenlijk naar een kwetsbaar huishouden wordt gekeken en samen concrete stappen gezet kunnen worden. Uit deze algemene aanbevelingen zijn een aantal concrete tips geformuleerd waarmee de gemeente direct aan de slag is gegaan.


Bijdrage door:

Thyrza Eliasar

Bekijk profiel