In kleine, concrete stappen naar netwerkzorg

Een grote projectie op de muur van een wijk in Zeist. Met daarop alle locaties van stakeholders in de wijk die een rol spelen in netwerkzorg voor jeugd en op GGZ. Huisartsen, medewerkers van de toegang, welzijnswerkers, medewerkers van GGZ in de wijk, de woningcorporatie, sociaal makelaar en de jongerenwerker staan eromheen. Iedere deelnemer luistert voor zichzelf naar audiofragmenten waarin een collega vertelt over zijn of haar werk in de wijk. Wat doet dat inloophuis om de hoek eigenlijk? Welk aanbod van ervaringsdeskundigen is er op GGZ? Wat is de rol van huisartsen op jeugd? En wat doet dan het Centrum Jeugd en Gezin? En wat vinden inwoners zelf belangrijk? 

 

De deelnemers verkennen, luisteren, en gaan vervolgens in gesprek over een vraagstuk waar ze allemaal urgentie op voelen. Wat kunnen wij doen om eraan bij te dragen dat mensen die blijvend worstelen met een psychische aandoening vaste contacten hebben en minder eenzaam zijn? En wat is er nodig om vaker oplossingen te zoeken in het voorliggend veld voor de hulpvragen die binnenkomen op jeugd? 

 

Bijdrage door:

Pia van den Boom

Bekijk profiel

Eén van de wijkbijeenkomsten die dit jaar gepland staan in Zeist. Elkaar leren kennen, weten wie wat doet en samen nadenken over een vraagstuk dat leeft, is een eerste belangrijke stap naar het versterken van netwerkzorg. In opdracht van het Kernteam Zorg4Zeist O&I werkt K2 aan het versterken van netwerkzorg op GGZ en jeugd in Zeist. Aanleiding voor deze vraag waren signalen dat de samenwerking in de basiszorg voor jeugd niet altijd goed verloopt, en dat huisartsen regelmatig vastlopen op patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA).

 

K2 is gestart met onderzoek naar de samenwerking op jeugd en GGZ in Zeist. Wat maakt dat het medische en sociaal domein wel of juist niet samenwerken? Benutten zij de informele zorg en ondersteuning uit het voorliggend veld? Waar gaat het al goed, en waar zit dat in en hoe kunnen we dat versterken? Waar hebben inwoners zelf behoefte aan? Vragen die we hebben beantwoord door middel van data-analyse, reflectie op casuïstiek, en door goed te luisteren naar inwoners, professionals en beleidsmakers in Zeist.


Een inwoner vertelt: ''De huisarts, Altrecht, Jellinek en Cynthia was er. Van de Vertaalslag is zij. Dat is op dit moment de zorg die om mij heen hangt. Of achter mij staat, zeg maar. Ze staan echt achter me hoor, want ik kan gewoon bellen. (…)Zoals vanmorgen had ik heel goed nieuws. Ik heb al 20 jaar schulden en de laatste drie jaar zit ik in de schuldhulpverlening. En dat is nu afgelopen. Dus ik ben helemaal van mijn schulden af. Dus dan bel ik Cynthia wel op van: goh, luister, ik ben van mijn schulden af. Dat doe ik dan wel. Terwijl, als ik het heel moeilijk heb, dan vind ik het toch moeilijk om te bellen.''

 

Professionals vertellen: “Je moet kinderen met lichte GGZ problematiek nu doorverwijzen, ze komen gelijk in zo’n GGZ toestand terecht komen. Jammer, want het hoort bij opgroeien dat er problemen zijn.”

"Je hebt elkaar nodig, je hebt allemaal je eigen stukje en dat moet bij elkaar komen om het te laten slagen."

 

In 2022 werken we op basis van het onderzoek in kleine, concrete stappen richting netwerkzorg op GGZ en jeugd. We werken toe naar de volgende resultaten:

  • Heldere rolverdeling en samenwerkingsafspraken op zowel GGZ als jeugd
  • Passende randvoorwaarden voor de samenwerking (digitaal, capaciteit en werkplek)
  • De sociale basis (ookwel voorliggend veld) is zichtbaar en de verwijsroute helder
  • Specifiek op GGZ: verbinden van de huisartspraktijken aan het bestaande samenwerkingsverband GGZ in de wijk.

 

Er is niet één recept voor netwerkzorg. Netwerkzorg gaat om samenwerken, en samenwerken is maatwerk en mensenwerk. We vertalen daarom de basis afspraken samen met huisartsen, professionals en ervaringsdeskundigen naar elke specifieke wijk en praktijk. In wijk- en praktijksessies reflecteren we op casuïstiek en benutten dit voor een gezamenlijke visie, taal, en verdere invulling van de samenwerking om netwerkzorg in de praktijk te realiseren.

 

''K2 stemt goed af met de stakeholders en inwoners in Zeist. Zij kijken steeds samen met ons naar waar beweging en draaglak is en sturen bij voortschrijdende inzichten flexibel bij. Met behoud van focus. Deze stijl van werken past goed bij onze visie en doelstellingen op netwerkzorg.'' - Monique Versluis en Marianne Allemekinders, netwerkmanagers gemeente Zeist en UNICUM


lees meer