Samenwerken loont

“Ik merk hoe belangrijk het is dat iedereen, wijkteams én aanbieders, dezelfde visie en ambitie najaagt, dan spreek je dezelfde taal en loop je niet telkens tegen muren op”

 

Het lijkt zo vanzelfsprekend, gemeenten die samen optrekken omwille van goede passende zorg aan kinderen en gezinnen op basis van een gezamenlijk gedragen visie en ambitie. Toch is het dat niet. Slechts 24 van de 42 jeugdregio’s heeft een regiovisie over jeugdhulp opgesteld, zo bleek uit onderzoek van de Jeugdautoriteit dat in het najaar van 2022 verscheen. Gelukkig behoort de regio Zuid-Oost Utrecht (hierna: ZOU) tot de 24 regio’s die het wél heeft. En dat loont!

 

 

In december 2021 is in de regio ZOU de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd opgesteld en door alle raden vastgesteld. De NvO is in een interactief proces samen met samenwerkingspartners tot stand gekomen. Onderdeel van de NvO Jeugd is een meerjarige Regionale Agenda die bijdraagt aan de transformatie die de regio voor ogen heeft. De Regionale Agenda focust zich op kinderen/gezinnen die hulp en (specialistische) zorg nodig hebben, waarbij de gezamenlijke (boven)regionale inzet eraan bij moet dragen dat deze hulp zo passend, integraal, nabij en thuis mogelijk is. Conform de piramide ziet de regio graag een beweging naar beneden; meer kinderen/gezinnen die in het ‘gewone leven’ opgroeien en opvoeden, met waar nodig lichte ondersteuning (onderste laag). Daarnaast beoogt de regio een kwaliteitsslag; zo effectief mogelijke hulp voor kinderen/gezinnen die (specialistische) hulp/zorg nodig hebben (middelste en bovenste laag).

 

In de regio ZOU is de NvO Jeugd niet zomaar een papieren stuk dat in de la ligt. Er is een projectgroep geformeerd die intensief werkt aan en stuurt op voortgang op de ambitie en doelen van de NvO. Aan de hand van een concreet Plan van Aanpak. K2 heeft het afgelopen jaar de uitvoering van de NvO aangejaagd als programmacoördinator. Onlangs is de voortgang op de NvO in een samenvatting weergegeven. Er zijn mooie vorderingen gemaakt. Zoals een professional bijvoorbeeld verwoorde: “We weten elkaar nu echt veel beter te vinden, ook als er nog geen verblijfsvraag is werken we samen voor de meest passende zorg om verblijf te voorkomen”.

 

Een greep uit de resultaten:

  • De functie ‘procesregie’ door professionals van lokale teams is versterkt door een uitgebreid trainings- en implementatieprogramma op basis van de gezamenlijk gedragen richtlijn 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur.
  • Er zijn afspraken gemaakt over het vroegtijdig samen oplopen van professionals lokale teams met professionals van (verblijfs) jeugdhulpaanbieders en SAVE ter voorkoming van uithuisplaatsingen.
  • Er is 1 toegang tot verblijfsaanbod gerealiseerd.
  • Er is een afwegingshandreiking voor jeugdhulp voor professionals lokale teams verschenen.
  • Er is een visuele wegwijzer gemaakt die professionals helpt tijdig de juiste samenwerking te zoeken.
  • Er is stevig ingezet op een wervingscampagne en activiteiten om pleegzorg-, gezins, en steunouders te werven en ondersteunen
  • Gezamenlijke gedragen visie en agenda op aansluiting jeugdhulp en onderwijs

 

Uiteraard is de regio er nog niet, de komende jaren blijft de regio zich met vereende kracht inzetten voor kinderen en ouders/opvoeders. Daarbij helpt de visie en ambitie uit de NvO en de regionale agenda enorm (zie samenvatting). K2 draagt daar graag aan bij.

 

 

 


Afbeelding 111847117067