Een passende praktijkaanpak voor kwetsbare personen

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare personen met verward gedrag, die voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit het Rijk hebben gemeenten de taak gekregen om per 1 januari 2018 te zorgen voor een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Veel gemeenten hebben inmiddels een mooie aanpak op papier gezet en regionale overleggen ingericht. Maar hoe krijg je de papieren structuur en visie werkend? Daarvoor zijn een aantal sleutels nodig:

  • Samenwerken: voor het bieden van goede hulp en ondersteuning is het cruciaal dat professionals elkaar vaker inschakelen en beter gebruik maken van elkaars expertise, kennis en kundig.
  • Gedeelde taal: om professionals te laten samenwerken is het belangrijk dat zij een taal creëren die verbindend werkt en ertoe leidt dat er minder miscommunicatie ontstaat.
  • Samen leren: professionals moeten leren zich samen te buigen over complexe casuïstiek, zodat ze in de praktijk beter gebruik maken van elkaar visie, opvattingen en expertise.

 

Stabiliteitsmodel voor kwetsbare mensen

Met het Stabiliteitsmodel zetten we deze sluitende aanpak van papier over naar de praktijk. We creëren samen met gemeenten en professionals een stabiele leefomgeving en verbeteren de ondersteuning en zorg aan kwetsbare mensen met verward gedrag. Onderdeel van het model is de de aanpak van stress. Door binnen de casussen bij deze kwetsbare doelgroep eerst de stress te verminderen, kan er vervolgens toegewerkt worden naar meer stabiliteit en kunnen we escalaties steeds meer voorkomen.

 


Implementatie Stabiliteitsmodel

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van het Stabiliteitsmodel is het vormen van coalities tussen partijen. Dit doen we door met het College van Burgemeester & Wethouders en bestuurders van betrokken organisaties inzichten te delen en handelingsperspectieven af te stemmen. We geloven dat het voor professionals en ervaringsdeskundigen noodzakelijk is om te weten dat verandering in hun handelingswijze wordt ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente en het management van de organisaties waar zij in dienst zijn.

Een ander cruciaal aspect van de implementatie van de sluitende aanpak zijn de leer- en werkbijeenkomsten en intervisiemomenten voor professionals en bestuurders. Tijdens deze bijeenkomsten brengen we professionals van verschillende disciplines en organisaties bij elkaar en werken we samen. Dat doen we door simulaties. Leren door ervaren is een werkwijze die zorgt voor veel leerrendement. Voor het vaak moeizame onderdeel privacy hebben we bijvoorbeeld een escape room gemaakt. Ook ervaren de deelnemers direct hoe de nieuwe werkwijze in de praktijk werkt.

 

Professionals maken ook gebruik van het digitale platform dat ze altijd kunnen raadplegen. Hierin is de visie en lokale werkwijze gedetailleerd terug te vinden en kan er gebruik worden gemaakt van het smoelenboek. Alle betrokken professionals zijn op wijk- of gemeenteniveau terug te vinden, inclusief expertise, directe contactgegevens en wie te bereiken is bij afwezigheid. Basale informatie, maar erg belangrijk voor goede samenwerking. Het helpt mee om het gedeelde perspectief werkend te krijgen en de samenwerking te verbeteren.

 

Stabiliteitsmodel in de praktijk

In samenwerking met de gemeenten De Bilt en de Utrechtse Heuvelrug voeren we de komende twee jaar een verandertraject uit. Het doel is het creëren van een stabiele leefomgeving voor kwetsbare inwoners door de introductie van het Stabiliteitsmodel. Met eigen inzet en (co)financiering van ZonMw ontwikkelen we leer- en werkbijeenkomsten waarbinnen bestuurders, ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers sámen oefenen, simulaties uitvoeren en werkafspraken maken. Via het digitale platform kunnen professionals elkaar snel vinden en inschakelen en zijn de gezamenlijke afspraken voor iedereen scherp. Gecombineerd met intervisie bouwen we samen aan de nieuwe uitvoeringspraktijk.

 

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van het Stabiliteitsmodel, het gebruik van het digitale platform of de leer-werkbijeenkomsten contact op met Anne Czyzewski (06-43468124 en anne.czyzewski@k2.nl). Het platform is zo ingericht dat alle gemeenten die reeds gebruik maken van Embrace* hier zonder extra kosten bij kunnen aansluiten. Elkaar kennen en kunnen vinden ligt erg voor de hand maar blijkt in de praktijk niet de realiteit. De digitale vindplaats kan dus een impuls voor de samenwerking betekenen.

*Social intranet toepassing. Veel gemeenten werken al met dit systeem voor het intranet van de gemeente. Wanneer dit nog niet zo is kan er een aparte licentie worden aangeschaft.

 


lees meer

Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel