Dit zijn de thema's waar
we graag bij helpen

iStock 111886846068

Zorg en veiligheid

De oplossing voor mensen in een kwetsbare positie met ernstige en complexe problemen ligt in veel gevallen op het snijvlak van zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf. Effectieve samenwerking tussen professionals uit deze domeinen is nog niet altijd vanzelfsprekend. Mensen in een kwetsbare positie worden te vaak gezien als een optelsom van afzonderlijke problemen en dat geeft geen echte oplossingen. Bijvoorbeeld in het geval van personen met onbegrepen gedrag. 

 

Hoe zorgen we dat professionals en bestuurders van hun eilandjes afstappen en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de zorg en ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie? Juist ook in crisissituaties? En hoe krijgen we meer grip op het onbegrepen gedrag van deze mensen zodat we escalatie voorkomen en stabiliteit in hun leven duurzaam herstellen?

 

K2 werkt in opdracht van overheden en organisaties op het snijvlak van zorg en veiligheid. Samen met gemeenten, zorgaanbieders, politie, ervaringswerkers, huisartsen, welzijn, sociale dienst, woningbouw, en andere samenwerkingspartners werken we aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor inwoners in een kwetsbare positie. We bouwen aan stevige samenwerkingsverbanden zoals GGZ in de wijk en PGA, begeleiden complexe casuïstiek en organiseren trainingen en simulaties. Uitgangspunt daarbij is ons stabiliteitsmodel: verminder stress en organiseer stabiliteit in het leven van mensen in een kwetsbare positie.

iStock 111889416375

Jeugd en gezin

 De jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in ontwikkeling, maar staat tegelijk onder grote druk. Het ene na het andere rapport toont aan dat kinderen en gezinnen vaak te lang moeten wachten op hulp. Professionals, aanbieders en gemeenten werken hard om kinderen en gezinnen tijdig passende hulp te bieden. Hoge werkdruk, knellende regels, administratieve rompslomp en financiële en personele tekorten spelen helaas ook een grote rol. Onder deze druk trekken organisaties en professionals zich vaker terug op hun ‘kerntaak’ in plaats van dat zij over domeinen samenwerken om hulp op maat te bieden voor ieder uniek kind en gezin. 

 

K2 werkt in opdracht van overheden en organisaties aan structurele verbetering in de jeugd- en gezinshulp en bescherming. We doen actiegericht onderzoek, begeleiden de dialoog tussen aanbieders en gemeenten, en bouwen aan samenwerkingsverbanden tussen partijen binnen de jeugdwet (lokale teams, huisartsen, J&O, (L)VB, GGZ, jeugdbescherming) en daarbuiten (volwassen ggz, schuldhulp, etc.). Voor professionals organiseren we casusanalyses, trainingen en leerwerktrajecten om zo ruimte te creëren voor reflectie, leren, en daarmee ontwikkeling van de kwaliteit van de hulpverlening.

iStock 111886846345

Bestaanszekerheid

Onze ervaring met het werken voor mensen in een kwetsbare positie maakt heel scherp dat bestaanszekerheid altijd eerst komt. Mensen die niet goed rond kunnen komen, geen dak boven hun hoofd hebben of daar voortdurend zorgen over hebben, ervaren veel stress en verliezen daarmee de basis onder hun bestaan. Hulp op andere gebieden zoals behandeling of dagbesteding zijn vaak niet duurzaam wanneer de bestaanszekerheid niet op orde is. 

 

De effecten van financiële stress door schulden of een te laag inkomen op het leven van mensen in een kwetsbare positie en wat dit veroorzaakt aan angst of instabiliteit in het leven, worden nog lang niet altijd erkent. Sociaal domein en Inkomen lijken vaak gescheiden werelden. Tegelijk bewegen gemeenten en sociale diensten steeds meer toe naar handelen uit vertrouwen en het hanteren van de menselijke maat. Minder handelen langs de letter van de wet en meer vanuit de geest van de wet. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist een compleet andere manier van werken. 

 

K2 werkt in opdracht van overheden en organisaties aan deze andere manier van werken zodat mensen in een kwetsbare positie minder stress ervaren en de basis op orde hebben. We doen kwalitatief onderzoek (o.a. storytelling) en benutten dit onderzoek om verbeteringen in gang te zetten. We geven advies over het overbruggen van de kloof tussen sociaal domein en inkomen. Ook organiseren we sessies waarin we professionals uit de praktijk, beleidsmakers en bestuurders meenemen in de leefwereld van de inwoner. We reiken nieuwe, concrete handvatten aan die deelnemers meteen tijdens de volgende werkdag kunnen inzetten.

zorg en veiligheid 111859083819

Positieve gezondheid

De laatste jaren heeft het gedachtengoed Positieve Gezondheid een enorme vlucht genomen in zorg, welzijn, de politiek en het publieke domein. Steeds meer gemeenten omarmen het gedachtengoed en zien Positieve gezondheid als een oplossingsrichting om de gezondheid van inwoners te vergroten. Ze willen hun focus verleggen van probleemgericht denken naar denken in veerkracht en mogelijkheden van inwoners.

 

Het denken en handelen vanuit Positieve gezondheid lijkt hier een goede richting voor te bieden. Het opnemen van Positieve gezondheid in de beleidsvisie is natuurlijk een goed begin, maar hoe zorg je ervoor dat beleid vervolgens ook daadwerkelijk vanuit Positieve gezondheid wordt gemaakt en uitgevoerd? En hoe maak je het werken vanuit Positieve gezondheid vervolgens concreet voor klantmanagers, partners en inwoners? En wanneer biedt het ook geen complete oplossing omdat inwoners zich in een te kwetsbare positie bevinden?

 

K2 werkt in opdracht van overheden en organisaties om vanuit Positieve gezondheid integraal beleid te maken waarin de inwoner centraal staat. Dit doen we door de inzet van systeeminterventies passend bij de gemeente, waardoor verschillende beleidsterreinen elkaars aanpak versterken in plaats van overlappen of tegenwerken.

 

Wij helpen gemeenten ook om de vertaalslag te maken van beleid vanuit Positieve gezondheid naar de praktische uitvoering hiervan. Aansluitend op de behoeften van medewerkers en partners bieden wij introductietrainingen, intervisie (leer-werksessies) en interventies om Positieve gezondheid toe te leren passen in het eigen werk.

 

Schermafbeelding 2021 10 13 om 12.53.53 111889416229

Meedoen en inburgering

Deel uitmaken van de gemeenschap of meedoen via een baan of sociale activiteiten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen die niet meekomen op de Nederlandse arbeidsmarkt, mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking, nieuwkomers of mensen die door een laag inkomen niet kunnen deelnemen aan activiteiten. Hoe zorgen we voor een inclusievere samenleving waarin zij vanzelfsprekend meedoen? 

 

In onze ervaring zit de sleutel tot een inclusieve samenleving niet zozeer in het creëren van nieuw aanbod. De meeste gemeenten hebben al veel in huis om mensen mee te laten doen. Denk aan werkgevers die ruimte creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, taalcafé’s of verenigingen die speciale regelingen hebben voor kinderen in armoede. Maar hoe zorgen we dat dit aanbod wordt gevonden en benut door de  mensen voor wie dit bedoeld is? Hoe zorgen we voor een actieve en effectieve inzet op participatie over domeinen en schotten heen? 

 

Voor statushouders is het extra lastig om direct na aankomst zelfstandig te kunnen werken aan een stabiel leven en mee kunnen doen in de samenleving. Gemeenten bieden statushouders begeleiding, maar zo’n stabiele basis creëer je niet zomaar. Hoe organiseer je als gemeente inburgeringstrajecten waarin alle partijen samenwerken vanuit eenzelfde visie en doel? Op welke manier kun je voorzieningen organiseren waardoor nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen meedoen ondanks alle uitdagingen die hierbij komen kijken? Deze vragen staan centraal in de opdrachten die K2 uitvoert op inburgering. 

 

K2 werkt in opdracht van overheden en organisaties aan het versterken van meedoen, inclusiviteit en inburgering. We evalueren beleid en praktijk en geven praktisch advies over hoe de mensen om wie het gaat echt te bereiken. We organiseren trainingen en simulaties, bijvoorbeeld om inzicht te geven in het effect van een andere manier van werken. In het kader van de Wet inburgering 2021 ondersteunen we gemeenten in de ontwikkeling van beleid, maar vooral ook in het werkend krijgen van dit beleid met maatschappelijke partners.

iStock 111889416194

Samenwerking

Duurzame oplossingen voor de complexe maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan liggen niet bij een individuele professional, organisatie of gemeente, maar altijd in de (netwerk)samenwerking tussen deze partijen. Samenwerking is keihard nodig om vooruitgang in het sociaal domein te realiseren. Denk aan de transformatie sociaal domein, het vormgeven van de integrale toegang, verbinding tussen zorg, welzijn, wonen, werk en veiligheid, en op regionaal niveau rond de implementatie en uitvoering van nieuwe wetten. Effectieve samenwerking blijkt alleen in de praktijk niet altijd eenvoudig. 

 

Wat maakt samenwerking wel of niet succesvol? In onze ervaring begint dit altijd bij het verbinden van partijen rondom een gezamenlijk doel. Samenwerking moet waardevol zijn: het is alleen nuttig als er behoefte is aan kennis of expertise van de ander om een bepaald doel te bereiken. Een doel wat niet alleen bereikt kan worden. Maar hoe zorg je vervolgens dat dit gezamenlijk doel een andere uitvoering in de praktijk realiseert? Hoe overbrug je verschillen in taal en cultuur tussen professionals uit verschillende disciplines en domeinen? En hoe houd je daarbij rekening met het gedeelde belang en ieders eigen belangen?

 

K2 werkt in opdracht van overheden en organisaties aan het opbouwen en versterken van effectieve (netwerk)samenwerking rondom inwoners in een kwetsbare positie. We doen kwalitatief onderzoek, geven advies, en voeren projectleiding en procesbegeleiding uit voor het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende partijen uit. Uitgangspunt is klein beginnen. Draagvlak vergroten, energie benutten en vervolgens behaalde successen uitbouwen richting integrale zorg of verbetering van dienstverlening voor alle mensen in een kwetsbare positie.

iStock 111889416155

Transformatie sociaal domein

In 2015 is gestart met grote ambities en er is hard gewerkt door gemeenten, aanbieders en professionals om de transformatiebeweging op gang te brengen. Mensen in een kwetsbare positie preventief en passende zorg of ondersteuning bieden lukt alleen nog lang niet altijd. Met als gevolg dat problematiek verder escaleert, de vraag naar zorg toeneemt, incidenten met mensen met onbegrepen gedrag stijgt en de druk op het sociaal domein alleen maar verder toeneemt. 

 

Werkelijke transformatie van het sociaal domein vraagt om gemeenten met lef en uithoudingsvermogen. Hoe blijf je vasthouden aan je inhoudelijke visie en maatschappelijke partners als de financiële druk toeneemt? Hoe geef je vertrouwen en ruimte aan partners en professionals om duurzame oplossingen voor inwoners in een kwetsbare positie te realiseren, over de domeinen heen?

 

K2 werkt in opdracht van overheden en organisaties om de transformatie succesvol vorm te geven én te laten werken in de praktijk. We doen kwalitatief onderzoek (o.a. storytelling) en benutten dit onderzoek om verbeteringen in het sociale speelveld in gang te zetten. We geven advies over hoe er intern bij de gemeente en met maatschappelijke partners meer samenhang kan komen in het aanbod en in de samenwerking tussen verschillende domeinen. Ook ondersteunen we gemeenten bij het maken van realistisch beleid én realisatie in de praktijk.

iStock 111889416126

Lokale teams

Lokale teams als spin in het web zodat inwoners, waar nodig, snel passende hulp en ondersteuning krijgen. In steeds meer gemeenten groeien de lokale teams in deze rol. Tegelijk kampen veel teams met uitdagingen. Lokale teams zijn druk met het grote aantal (hulp)vragen waardoor er onvoldoende tijd kan zijn om te werken aan preventie en samenwerking met welzijn en zorgaanbieders. 

 

Hoe organiseer je als gemeente de toegang tot zorg en wat vraagt dit aan expertise en vaardigheden in het lokale team? Waar is een lokaal team wel en niet van? En hoe richt je als lokaal team de samenwerking in met andere partijen om inwoners effectief te ondersteunen? 

 

K2 werkt in opdracht van overheden en organisaties aan de ontwikkeling van lokale teams. We doen onderzoek naar verbeterkansen rondom samenwerking, werkwijze en inzet van lokale teams. We begeleiden dialoogsessies tussen aanbieders en gemeenten en organiseren casuïstiekbesprekingen, intervisie – en leertrajecten voor professionals om samen te leren en betere zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners.