Implementatie Stabiliteitsmodel

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van het Stabiliteitsmodel is het vormen van coalities tussen partijen. Dit doen we door met het College van Burgemeester & Wethouders en bestuurders van betrokken organisaties inzichten te delen en handelingsperspectieven af te stemmen. We geloven dat het voor professionals noodzakelijk is om te weten dat verandering in hun handelingswijze wordt ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente en het management van de organisaties waar zij in dienst zijn.

De coalities worden gevormd door het maken en ondertekenen van een gedragen samenwerkingsconvenant. Er wordt commitment gevraagd van alle betrokken partijen, zodat professionals ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met een nieuwe uitvoeringspraktijk.

Een ander cruciaal aspect van de implementatie zijn de leer- en werkbijeenkomsten en intervisiemomenten voor professionals en bestuurders. Tijdens deze bijeenkomsten brengen we professionals van verschillende disciplines en organisaties bij elkaar en gaan we voor een periode van 2 jaar samen aan de slag met het in de praktijk brengen van het Stabiliteitsmodel. Deelnemers leren optimaal gebruik te maken van elkaars visies, aanpakken en expertise. Alleen door professionals ècht met elkaar om de tafel te zetten kunnen wij en uiteindelijk zijzelf voor een positieve verandering zorgen in de ondersteuning van kwetsbare inwoners met verward gedrag.

In onze werkwijze streven we ernaar dat het voor professionals een automatisme wordt dat zij een gezamenlijke aanpak en oplossing hanteren, die eerst kijkt naar het verlagen van stress bij kwetsbare inwoners en hierna inzet op het creëren van een stabiele leefsituatie. Niet alleen professionals worden hierbij betrokken, ook wethouders en managers doen mee. Het meedoen van elk niveau is essentieel: het brengt beleid en uitvoering bij elkaar. Op die manier ervaren professionals dat afwijkende aanpakken mogen, dat ze vanuit een goede onderbouwing mogen doen wat nodig is om inwoners gepast te ondersteunen, dat opschalen geen falen is, maar juist professioneel handelen.

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!