Resultaten in beeld

Resultaten zijn overeengekomen en indicatoren zijn bepaald. De opdrachtnemende partij (instelling, organisatie) kan de gemaakte plannen tot uitvoering brengen. Hoe, daar is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor, met alle ruimte die daar bij hoort. De opdrachtgever, in het sociaal domein in de regel de gemeenten, laat die ruimte.

 

Dat kan omdat ook vooraf is afgesproken wanneer gemeente en organisatie gaan beoordelen of de uitvoering op koers ligt, of dat er bijgesteld moet worden. Daarbij helpen de indicatoren: waar kijken we naar? Vervolgens zijn de normen bepaald: wanneer is het goed? En is de methode vastgelegd: hoe gaan we meten? En ten slotte: hoe gaan we daarover met elkaar in gesprek?

 

In een middelgrote gemeente hebben we de ‘check’ uit de PDCA-cyclus uitgevoerd in een mix van vooraf afgesproken kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We lieten uitvoerders en ketenpartners vertellen over hun ervaringen, en telden hoe vaak en hoe veel activiteiten waren uitgevoerd of een doelgroep was bereikt.

 

De rapportage was basis voor het gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Niet om af te rekenen, maar om bij te stellen, te leren en te verbeteren. Een aanpak die veel vraagt van betrokken partijen, maar die onderdeel is van het nieuwe samenspel dat nodig is om de transformatie in het sociaal domein verder te helpen.


Bijdrage door:

Jolet Swagers

Bekijk profiel