Dossieranalyse complexe casuïstiek Goes

De gemeente Goes werkt hard aan de aanpak rond kwetsbare inwoners. Er is een toename van inwoners met complexe problematiek, waaronder verward gedrag (E33 meldingen), wat veel vraagt van de betrokken professionals. Daarom heeft de gemeente K2 gevraagd om te analyseren wat er gebeurt binnen deze meest complexe casuïstiek. Zodoende kunnen we belemmeringen waar professionals en inwoners tegenaan lopen ophalen en aanpakken, en de werkbare elementen die er zijn beter benutten. K2 is aan de slag gegaan met de vraag: Welke concrete verbetermogelijkheden zien we, als we kijken naar de meest complexe casuïstiek, om efficiënter en effectiever (samen) te werken en uiteindelijk kosten te besparen? Nu en in de toekomst?

 

Aanpak

Voor dit onderzoek zijn we begonnen met een dossieranalyse. Vanuit de gemeente zijn hiervoor 50 dossiers aangeleverd, met wat de gemeente ziet als complexe casuïstiek. Hiervan heeft K2 willekeurig 20 dossiers gekozen om AVG-proof in te zien. Bij het selecteren van de casussen is rekening gehouden met een goede verdeling tussen casussen vanuit Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Deze dossiers hebben wij vervolgens geanalyseerd aan de hand van het stabiliteitsmodel, waarbij we ook gekeken hebben naar oplossingsrichtingen en doelgerichtheid. Van een aantal dossiers hebben we daarna een aantal betrokkenen geïnterviewd zoals, cliënten, zorgverleners en klantmanagers van de gemeente. Door de interviews konden we dieper ingegaan op een aantal casussen en zo de rode draad uit de dossieranalyse versterken en aanvullen.

Om voldoende draagvlak te creëren hebben we tijdens het project gewerkt met een projectgroep. Deze projectgroep namen we tijdens de uitvoering van het onderzoek mee in het proces en de uitkomsten. Om ook bestuurlijk draagvlak te creëren, hebben we de bestuurders van het sociaal domein betrokken en geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en meegenomen in de concrete aanbevelingen.

 

Resultaat

Op basis van de dossieranalyse en de interviews hebben we uiteindelijk 4 verbeterkansen geformuleerd en verwerkt in een rapport. De verbeterkansen die we zien richten zich op:

  • Regierol en gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Focus op lange termijn plan
  • Onderlinge samenwerking
  • Sturing op resultaat

 

Deze resultaten hebben we tijdens een bijeenkomst gedeeld met de ‘Friskijkers’. De ‘Friskijkers’ is een groep van uitvoerende professionals van de gemeente die zien dat er verandering nodig is en zich hiervoor willen inzetten. Tijdens de bijeenkomst stonden we stil bij de resultaten en verbeterkansen. We vroegen de friskijkers wat zij herkenden, opvallend vonden en wat er volgens hen nodig is om de verbeterkansen te realiseren. Dit heeft geleid tot concrete tips en aanbevelingen in het rapport.

 

Door dit onderzoek heeft de gemeente inzicht gekregen in hoe de zorg rondom complexe casuïstiek verloopt en wat er nodig is om dit efficiënter en effectiever in te kunnen richten. Het was mooi om te zien dat de gemeente zich herkende in de resultaten en de motivatie heeft om hiermee aan de slag te gaan.

 

We gaan nu door naar fase 2 van het gehele project bij de Gemeente Goes. In deze fase gaan we concreter aan de slag. Dit doen we door middel van een kick-off en drie verschillende trainingen, die erop gericht zijn om de zorg en ondersteuning voor inwoners duurzaam te verbeteren en de samenwerking tussen verschillende partners te versterken. Deze trainingen organiseren we voor direct betrokken professionals en hun bestuurders en managers.


Bijdrage door:

Sofie Jongepier

Sofie Jongepier