Betere sturing geven aan transformatie

Een fusiegemeente met 35.000 inwoners, bestaande uit twaalf grotere en kleinere kernen, ervaart hoe complex het is sturing te geven aan de transformatie van het sociaal domein. Voorafgaand aan de transitie (1 januari 2015) heeft de gemeente ambities geformuleerd en een lokale toegang tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp ingericht.

 

De werkelijkheid nà de transitie bleek anders dan verwacht: weinig ruimte voor een gebiedsgerichte collectieve en preventieve aanpak, veel inzet op individueel maatwerk, sterk oplopende kosten van vooral jeugdhulpvoorzieningen. Onder die omstandigheden wordt transformeren een hele opgave.

 

Onze aanpak

De lokale toegang werd aanvankelijk gezien als de motor van de transformatie in het sociaal domein. De gemeente wilde weten in welke mate de toegangsorganisatie die rol daadwerkelijk vervulde. De door ons uitgevoerde evaluatie maakte onder veel meer duidelijk dat het gebiedsgericht werken beter kon worden belegd bij de lokale welzijnsorganisatie en de GGD. De lokale toegang behoudt een signalerende functie.

 

De evaluatie maakte ook duidelijk dat de gemeente haar regierol steviger kon invullen. Mét de gemeente ontwikkelen we een transformatie-agenda voor de komende vier jaar.

 

Resultaat

De evaluatie heeft de lokale toegang veel praktisch bruikbare tips opgeleverd, en heeft laten zien dat de professionals meer dan nu het geval is transformatiegericht kunnen werken. Door zaken anders aan te pakken kan de gemeente kosten besparen en processen versnellen. Ons advies om de lokale toegang een grotere autonomie te geven wordt opgevolgd. In samenhang daarmee versterkt de gemeente haar rol als opdrachtgever. In plaats van dienend wordt het gemeentelijk beleid meer sturend op resultaten en maatschappelijke effecten.

 

De gemeentesecretaris: “Over de door jullie uitgevoerde evaluatie zijn we heel tevreden”


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel